Roopaka Chaputala: Sahana - Karuna Rasa (Compassion)

Umayalpuram K. Sivaraman