MTV Breaks Isle of Malta - Villkor

VILLKOR FÖR MÖJLIGHETEN TILL EN UPPLEVELSE MED MTV BREAKS ISLE OF MTV MALTA

1. Som en del av MTV Breaks erbjuder MTV Networks Europe (MTVNE) en möjlighet att uppleva följande på Isle of MTV Malta (”IOMTVM”) 2016 (“initiativet”):

(a) upplev livet som TV-regissör genom att regissera bakom kulisserna och göra ”Making the Isle of Malta”-delen av TV-innehållet i samband med IOMTVM 2016; (“regissörsupplevelsen”);

(b) upplev livet som DJ och kör din egen spelning på huvudscenen under IOMTVM 2016 (“DJ-upplevelsen”)

var och en kallad “upplevelse” och tillsammans “upplevelserna”.

2. Initiativet är föremål för och regleras av dessa villkor (“villkoren”). Genom att skicka in ett bidrag i enlighet med villkor 3 nedan bekräftar deltagarna att de har läst och förstått dessa villkor och kommer att följa dem.

3. Deltagare kan anmäla sig för en upplevelse enligt följande:

(a) För att tävla om regissörsupplevelsen kommer det att finnas två omgångar enligt följande:

(i) Omgång 1 – Deltagarna måste filma och lägga upp en 15-sekunders originalvideo på sitt Instagram-konto i respons till temat ”Vad som gör mig”, och tagga den med #MTVBreaksDirector och #

(ii) Omgång 2 – Efter stängningsdatumet för omgång 1 kommer MTVNE att välja ut en lista med upp till 10 deltagare som kontaktas via direktmeddelande på Instagram. Samtliga deltagare på denna lista kommer sedan att ha ett telefon- eller videosamtal på upp till 10 minuter med domarpanelen under vilken panelen kommer att vilja höra mer om vederbörandes regissörstalang och -drömmar, och deltagaren ska berätta om sin idé om vilket innehåll han/hon skulle vilja se i sin ”Making of MTV Malta”.

(b) För att tävla om DJ-upplevelsen kommer det att finnas två omgångar enligt följande:

(i) Omgång 1 – Deltagare måste, på Twitter eller Instagram, göra ett inlägg där de berättar varför de anser att de har talangen att DJ:a på huvudscenen under IOMTVM 2016, och tagga #MTVBreaksDJ; och

(ii) Omgång 2 – Efter stängningsdatumet för omgång 1 kommer MTVNE att välja ut en lista med upp till 10 deltagare som kontaktas via direktmeddelande på Twitter eller Instagram. Respektive deltagare på listan kommer att ombes lämna in en musikmix på upp till 10 minuter till MTVNE, och kommer sedan att ha ett telefon- eller videosamtal på upp till 10 minuter med domarpanelen under vilken panelen kommer att vilja höra mer om deltagaren och varför de valde de spår de hade med.

Alla bidrag och allt innehåll som lagts upp eller förespråkats av en deltagare är ”deltagarinnehållet”.

4. Omgång 1 för båda upplevelserna öppnar kl. 09:00 den 8 april 2016 och stängningstid för bidragen är kl. 17:00 den 9 maj 2016. De deltagare som väljs ut till omgång 2 kontaktas den 10 maj 2016, eller strax före eller efter detta datum. Omgång 2 för båda upplevelserna öppnar kl. 09:00 den 10 maj och stänger kl. 17:00 den 17 maj 2016. Telefon-/videosamtalen i omgång 2 för båda upplevelserna äger rum enligt överenskommelse mellan var och en av deltagarna på listan och MTVNE mellan den 18 och 23 maj 2016 (i händelse av att MTVNE och någon av deltagarna på listan inte kan enas om en lämplig tidpunkt för samtalet, eller om samtalet av någon anledning inte äger rum, förbehåller sig MTVNE rätten att välja ut en annan deltagare till listan). Alla tider som nämns i detta villkor nr 4 och annorstädes i dessa villkor är brittisk tid.

5. Initiativet är endast öppet för boende i följande länder:
Albanien, Australien, Belgien, Bosnien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Israel, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien,Turkiet Tyskland, Ungern, och Österrike.

6. För att vara berättigad att delta i initiativet måste deltagare uppfylla samtliga av följande kriterier:

(a) vid tiden för anmälan vara mellan arton (18) och tjugosex (26) år, och bosatt i något av länderna som nämnts i villkor 5;
(b) vara bosatt i ett land där det är lagligt att delta i initiativet och upplevelsen enligt dessa villkor (det åligger deltagaren att se till att han eller hon lagligen kan delta);
© i tillämpliga fall ha fått föräldrarnas samtycke;
(d) ha ett Instagram-konto (om de är deltagare i regissörsupplevelsen);
(e) ha antingen ett Instagram-konto eller ett Twitter-konto (om de är deltagare i DJ-upplevelsen)
(f) där deltagare inte är bosatta i Malta, ha ett giltigt pass och rätt att resa till och vistas i Malta för att delta i upplevelsen under upplevelsens varaktighet;
(g) vara tillgänglig från 25 till 29 juni 2016 för att delta i upplevelsen;
(h) inte ha varit anställd eller på annat sätt arbetat som regissör eller DJ, eller ha arbetat professionellt med regissering eller produktion inom media;
(i) endast för DJ-upplevelsen, inte vara signerad, d.v.s. inte ha ingått något inspelningsavtal som medför skyldighet för deltagaren att leverera ett eller flera album. MTVNE skall ha ensam bestämmanderätt huruvida en deltagare är osignerad för syftet att delta i initativet; och
(j) inte vara anställd eller omedelbar släkting till en anställd på MTVNE, Viacom International Inc och/eller deras respektive moderbolag, dotterbolag eller närstående bolag eller någon annan person som har en yrkesmässig koppling till detta initiativ.

7. Alla deltagare som anmäler sig via Instagram måst följa Instagrams regler och villkor, inklusive de användarvillkor och riktlinjer som finns tillgängliga på www.instagram.com. Alla deltagare som anmäler sig via Twitter måste följa Twitters användarvillkor som finns tillgängliga på https://twitter.com/tos.

8. En domarpanel (som ska bestå av minst en medlem som är oberoende från MTVNE) ska granska de kvalificerade bidragen som mottagits innan stängningstiderna för respektive omgång i initiativet. Vid slutet av omgång 1 för respektive upplevelse, kommer domarpanelen att göra en lista med upp till 10 deltagare för respektive upplevelse, och vid slutet av omgång 2 för respektive upplevelse kommer de att välja en vinnande deltagare för respektive upplevelse (de är både en “MTV Breaker”). För regissörsupplevelsen kommer slutlistan bestå av upp till 10 deltagare, vilka enligt domarpanelsens uppfattning lämnat in de mest originella och kreativa videorna och som visat ett fräscht och unikt perspektiv. Regissörsupplevelsens MTV Breaker blir den deltagare som, enligt domarpanelens åsikt, ger den mest originella och kreativa presentationen av sin idé och visar den bästa förståelsen för TV-regissering. För DJ-upplevelsen kommer slutlistan bestå av upp till 10 deltagare som domarpanelen anser har visat den största passionen för och erfarenhet av DJ:ing. DJ-upplevelsens MTV Breaker blir den bland de utvalda deltagarna som enligt domarpanelens åsikt visat störst teknisk skicklighet, i synnerhet vad gäller mixning, och som dessutom visat djupast förståelse för musiken i samband med evenemanget IOMTVM.

9. Det är gratis att delta i initiativet. Kostnader för att skicka in bidrag via internet kan dock variera så deltagarna bör kontakta sin leverantör för aktuella avgifter och be personen som betalar räkningarna om tillåtelse innan bidraget skickas in.

10. Ett (1) bidrag per upplevelse per person. För att undvika tvivel gäller detta även när samma deltagare använder flera Instagram/Twitter-konton. Om samma deltagare skickar in flera bidrag för samma upplevelse kommer bidragen att ogiltigförklaras och deltagaren diskvalificeras.

11. MTVNE förbehåller sig rätten att under initiativets varaktighet kontakta någon och/eller samtliga deltagare via ett direktmeddelande på Instagram/Twitter angående dessa villkor och upplevelserna. Deltagare uppmanas att regelbundet kontrollera sina Instagram-konton för att se om de har mottagit meddelanden.

12. En MTV Breakare för varje upplevelse kommer att utses den 23 maj 2016 eller runt detta datum och kommer att informeras om detta runt den 27 maj 2016.

13. Som en del av upplevelsen kommer varje MTV Breaker att erhålla:

(a) mentorstöd under vistelsen i Malta i samband med deras upplevelse;
(b) flygresa i ekonomiklass (från närmaste internationella flygplats) till och från Malta;
© fyra nätter på ett hotell i Malta (med minst tre stjärnor) exklusive frukost från 25 juni 2016 till 29 juni 2016; och
(d) transfers från flygplatsen i Malta till boendet den 25 juni 2016 och transport tillbaka den 29 juni 2016.

Det uppskattade värdet på respektive upplevelse är 1 000 GBP beroende på var respektive MTV Breaker är bosatt.

14. Varje MTV Breaker är ensam ansvarig för att (på MTV Breakerns egen bekostnad):

(a) erhålla alla relevanta tillstånd, godkännanden och tillåtelser från alla personer vars bild kan vara identifierbar i eller från något innehåll i bidraget;
(b) betala alla tillämpliga skatter;
© säkerställa att han eller hon har rätt att resa till och vistas i Malta för att delta i upplevelsen från 25 till 29 juni 2016;
(d) erhålla alla handlingar, tillstånd och/eller medgivanden för resa till Malta och hämta priset (inklusive men inte begränsat till, visum eller andra resetillstånd);
(e) skaffa sig en lämplig reseförsäkring; och
(f) betala andra kostnader och utgifter än de som uttryckligen identifierats i villkor 13. (inklusive, utan begränsning, fickpengar och kostnader i samband med resor till och från avreseortens flygplats).

15. När alla deltagare har utsetts kommer de så snart det är praktiskt möjligt att meddelas individuellt genom ett direktmeddelande till deltagarnas Instagram-konton och uppmanas att omedelbart kontakta MTVNE. MTV Breakers kommer att uppmanas att uppge namn, ålder, adress (inklusive postnummer) telefonkontakt, e-postadress, passnummer och att bekräfta sitt hemland. MTVNE kan också begära andra upplysningar som de anser vara relevanta för en upplevelse. VARJE MTV BREAKER MÅSTE VARA TILLGÄNGLIG ATT RESA TILL MALTA DEN 25 JUNI 2016 OCH RESA HEM DEN 29 JUNI 2016. INGA ALTERNATIVA DATUM KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIGA.

16. Om en MTV Breaker inte kontaktar MTVNE som begärt eller underlåter att inom rimlig tid tillhandahålla informationen som anges i villkor 15, förbehåller sig MTVNE rätten att diskvalificera denne och omedelbart välja en annan MTV Breaker som kommer att utses baserat på samma kriterier som användes för att välja den ursprungliga MTV Breakern.

17. MTVNE förbehåller sig rätten att diskvalificera en MTV Breaker och välja en annan MTV Breaker om man har rimliga skäl att anta att en MTV Breaker har brutit mot något av dessa villkor.

18. Instagram och Twitter ska inte ha några skyldigheter avseende initiativet (eller någon del av detta). Initiativet är inte på något sätt sponsrat, understött, administrerat av eller förknippat med Instagram eller Twitter. Deltagare befriar härmed Instagram och Twitter från allt ansvar som uppstår ur eller i samband med initiativet.

19. MTVNE förbehåller sig rätten att avbryta initiativet (eller någon del därav) och avsluta samtliga upplevelser eller någon av dem om MTVNE anser att det inte finns tillräckligt många deltagare för att MTVNE ska kunna välja en MTV Breaker för någon eller alla upplevelser, eller om någon deltagare (eller ett antal av dem) enligt MTVNE:s uppfattning har uppträtt på ett olämpligt sätt som har gjort initiativet orättvist mot samtliga deltagare. MTVNE:s beslut är slutgiltigt vad gäller alla aspekter av initiativet, inklusive val av MTV Breakers. Ingen korrespondens kommer att ingås.

20. Genom att skicka in ett bidragsinnehåll enligt villkor 3 och 4 godkänner alla deltagare härmed att man beviljar MTVNE och dess respektive moderbolag, dotterbolag och närstående bolag en oupphörlig, global, avgiftsfri, oåterkallelig, icke-exklusiv licens att använda, reproducera, kopiera, anpassa, överföra, sända, publicera eller ta bort information eller annat material, inklusive men inte begränsat till, deltagarens namn, bidrag, bidragets innehåll, fotografier, porträtt, biografisk information, röst, text, bilder, mönster, ljud och/eller videoklipp som skickats in eller något uttalande som gjorts av dem om initiativet (“bidragen”) på alla sätt och i alla eventuella medier som de, enligt eget gottfinnande, anser lämpligt. För att undvika tveksamheter (men utan begränsning) kommer detta att omfatta samtliga deltagares namn, plats och bidragets innehåll som sänds i tv och postas på MTVNE:s sociala medier. Deltagare försäkrar och åtar sig dessutom härmed att de har alla nödvändiga rättigheter att bevilja sådana rättigheter som beskrivs i villkor 20.

21. Varje MTV Breaker godkänner och accepterar att allt material (inklusive, men inte begränsat till, musik, fotografier, bilder, stillbilder, filmer, inspelningar, text, data, mönster, dokument, grafik, teckningar, manus och kostymer) som skapats av dem som en del av eller i samband med en upplevelse och alla andra fysiska material som skapats av dem i samband med sådana material (tillsammans, “upplevelsematerial”) och alla rättigheter däri uteslutande ägs av MTVNE, och MTVNE kan utnyttja detta i alla medier i hela världen och hur många gånger som helst. Varje MTV Breaker ger härmed MTVNE oåterkalleligen och ovillkorligen garanti om full äganderätt av (bland annat i form av nuvarande ägande av aktuella och framtida rättigheter) alla rättigheter till upplevelsematerialet över hela världen. MTV Breakers får inte använda, sälja, licensiera, publicera eller på annat sätt utnyttja något upplevelsematerial (inklusive men inte begränsat till, genom att publicera något upplevelsematerial på sociala medier) utan föregående skriftligt medgivande från MTVNE.

22. Så långt det är möjligt under gällande lag avstår alla deltagare härmed oåterkalleligen och ovillkorligen alla moraliska rättigheter eller liknande rättigheter till alla (a) bidrag; (b) upplevelsematerial och © annat material som hänvisas till i villkor 23 nedan, som han eller hon är, eller när som helst i framtiden kan bli, berättigad till och tilldelar dessa rättigheter till MTVNE, MTVNE:s dotterbolag och deras licenstagare, övertagare och efterträdare.

23. Varje deltagare på listan godkänner att bli filmad, ljudinspelad och fotograferad av MTVNE under och/eller i samband med initiativet och upplevelsen. Alla deltagare på listan ger härmed oåterkalleligen och ovillkorligen MTVNE den exklusiva rätten att filma, spela in, göra ljudinspelningar och fotografera dem under, och/eller i samband med, initiativet och upplevelsen, och godkänner att MTVNE äger alla rättigheter till alla sådana filmer, band, inspelningar och fotografier, och har rätt att använda dem i alla medier i världen och hur många gånger som helst. MTVNE ska ha rätt att i alla medier i världen och hur många gånger som helst använda och tillåta andra att använda den listade deltagarens namn, fotografi och eventuella biografiska fakta som deltagaren på listan kan ha tillhandahållit MTVNE.

24. Deltagare godkänner att de kan vara tvungna att delta i reklam utan ytterligare medgivande eller betalning om de väljs ut till omgång 2 eller utses till vinnaren för en upplevelse.

25. Alla deltagare lovar härmed att ingenting i bidragets innehåll:
a) är ärekränkande;
b) är uttryckligt sexuellt, innehåller nakenhet, skadlig aktivitet eller är vulgärt, pornografisk eller våldsamt;
c) är nedsättande mot någon etnisk grupp, kön, religion, yrkes- eller åldersgrupp eller stödjer någon form av hat eller hatgrupp;
d) främjar en viss politisk agenda eller ståndpunkt;
e) avslöjar personliga uppgifter, inklusive, men inte enbart, nummer på registreringsskyltar, personnamn, e-postadresser eller gatuadresser;
f) på annat sätt är stötande eller olagligt; eller
g) där deltagarens bidragsinnehåll relaterar till regissörsupplevelsen, har kopierats från, inkräktar på, eller bryter mot rättigheterna (inklusive, utan begränsning, alla rättigheter till immateriell egendom) tillhörande en tredje part; (och om vederbörandes bidrag innehåller immateriell egendom som inte helt och hållet ägs av deltagaren ska deltagaren skriftligen införskaffa alla nödvändiga tillstånd (inklusive från andra människor som förekommer i dessa material) för att kunna lämna in bidragsinnehållet och för att MTVNE ska kunna använda dem enligt dessa villkor).

26. Innan vinnaren tilldelas en upplevelse kan MTVNE kräva att MTV Breakern (tillsammans med en förälders eller vårdnadshavares underskrift där så föreskrivs enligt lag) undertecknar alla dokument om bidraget, upplevelsen, upplevelsematerialet och/eller godkännande av samtliga villkor. Genom undertecknandet godkänner och accepterar MTV Breakern att deltagandet i upplevelsen omfattas av villkor.

27. Beslut om huruvida bidragets innehåll på något sätt bryter mot eller kränker dessa villkor sker enligt MTVNE:s eget gottfinnande.

28. MTVNE tar inget ansvar för förlorade, försenade och feladresserade bidrag eller bidrag som inte levererats. Ofullständiga bidrag kommer inte att beaktas. MTVNE ansvarar inte för tekniska fel i telenät, tillgång till internet eller annat som förhindrar inlämnandet av ett bidrag.

29. Upplevelserna är såsom angivits och kan inte överlåtas. Inga kontantalternativ kommer att erbjudas. Om MTVNE på grund av omständigheter utanför deras rimliga kontroll inte kan tillhandahålla en upplevelse förbehåller sig MTVNE rätten att tilldela en alternativ upplevelse.

30. Alla deltagare bekräftar och godkänner att deltagandet i upplevelsen inte är avsett att skapa något anställningsförhållande mellan MTVNE och deltagaren, och att deltagare inte har någon skyldighet att slutföra upplevelsen.

31. MTVNE ska oavsett orsak inte vara ansvariga för förlust eller skada (oavsett om det baseras på kontrakt, åtalbara handlingar, lagstadgad skyldighet eller på annat sätt) som uppstår ur eller i samband med initiativet och/eller upplevelsen annat än vid dödsfall eller personskada som orsakats av försumlighet från MTVNE och/eller deras personal och/eller bedrägeri av MTVNE och/eller dess personal.

32. MTVNE ska inte hållas ansvariga för några dröjsmål med att fullgöra, eller delvis eller total underlåtenhet att fullgöra någon av sina skyldigheter gentemot någon enligt dessa villkor, om sådana förseningar eller misslyckanden beror på omständigheter utanför deras rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, förseningar (posttjänster eller på annat sätt), ändringar, störningar, annulleringar, omläggningar eller utbyten oavsett orsak, inklusive men inte begränsat till, orsaker till följd av krig, terroristhandlingar eller hot om terroristaktioner, strejker, fientligheter, civila oroligheter, juridiska och regelmässiga förändringar, olyckor, brand, översvämning eller naturkatastrofer eller som uppstår, utan begränsning, ur eller i samband med (i) aktiviteterna eller eventorganisatörerna (tredje part); (ii) all form av transport (inklusive men inte begränsat till flyg, tåg, buss, färja, taxi eller bil); och/eller (iii) boende som tillhandahålls av tredje part och som ingår i upplevelsen. För att undvika tveksamheter är den berörda deltagaren ensamt ansvarig för eventuella merkostnader som uppkommer som följd.

33. Varje bestämmelse som utesluter eller begränsar ansvar ska tolkas separat och kommer att gälla och fortleva även om någon av de övriga bestämmelserna av någon anledning visas vara inte tillämpbara eller inte kan verkställas under några omständigheter. Var och en av de bestämmelser som utesluter eller begränsar ansvar kommer att förbli i kraft trots eventuellt avslut av dessa villkor.

34. Namnet på MTV Breakern för varje upplevelse kan erhållas genom att skicka ett frankerat, självadresserat kuvert till: MTV Breaks, MTV Networks Europé, 17-29 Hawley Crescent, London, NW1 8TT, i en (1) månad efter slutdatum.

35. All personlig information, inklusive, men inte begränsat till, deltagarens namn, ålder, adress (inklusive postnummer), telefonnummer och/eller e-postadress kommer endast att användas i samband med initiativet och för alla ändamål som deltagaren uttryckligen anmäler sig till och kommer inte lämnas ut till tredje part med undantag för: (a) syften kopplade till att uppfylla upplevelsen där så är tillämpligt; och (b) för något ändamål som deltagaren uttryckligen anmält sig till. All personlig information som innehas av MTVNE avseende initiativet kommer att förvaras under en rimlig tid för att uppfylla syftet för vilket sådan personlig information samlats in. Om en deltagare ger MTVNE tillstånd att förmedla deras personliga information till en tredje part är detta inte längre MTVNE:s ansvar och ska omfattas av tredje parts sekretesspolicy.

36. Endast bidrag från enskilda personer kommer att accepteras. Alla bidrag som MTVNE anser har: (a) skett genom deltagande i ett syndikat, eller (b) via någon via någon form av maskinassisterat ingripande som möjliggör datorgenererade av flera bidrag kommer att diskvalificeras. MTVNE förbehåller sig rätten att bortse från flera bidrag för en upplevelse från samma IP-adress.

37. Dessa villkor kan när som helst ändras av MTVNE när så meddelas. Inget avstående av rättigheter som MTVNE eller någon deltagare gör kommer att tas som ett avstående från några andra rättigheter som MTVNE och deltagarna kan ha. Om MTVNE till exempel avstår från sin rätt att klaga på en deltagares överträdelse av dessa villkor hindrar det inte MTVNE från att klaga på andra överträdelser.

38. Ingenting i dessa villkor ska begränsa MTVNE från att göra något som krävs för att säkerställa att MTVNE följer sina rättsliga och lagstadgade skyldigheter. MTVNE kan upphäva eller ändra initiativet (helt eller någon del därav) om det skulle innebära att MTVNE bryter mot gällande lag eller om det, enligt MTVNE:s skäliga bedömning, försämrar MTVNE:s eller något av dess dotterbolags rykte att inte göra detta.

39. Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och ska omfattas av de engelska domstolarnas exklusiva behörighet.

40. Frågor om initiativet ska adresseras till:

MTV Breaks, MTV Networks Europe, 17-29 Hawley Crescent, London, NW1 8TT.

Tisdag, 12. April 2016