7/10/2018
Allmänna tävlingsregler
 
De allmänna tävlingsreglerna tillämpas när du deltar i någon av våra online- och/eller mobiltävlingar ("Tävling(ar)"). Tävlingsreglerna är en del av Användarvillkoren som du kan läsa här. Du ska läsa Användarvillkoren innan du deltar i en Tävling.

De allmänna tävlingsreglerna gäller för alla Tävlingar. När du anmäler dig till en Tävling ska du även följa de särskilda regler som eventuellt gäller för den Tävlingen. Om särskilda regler gäller för en Tävling och de står i konflikt med de allmänna tävlingsreglerna ska de särskilda reglerna ha företräde.

Definitionerna som används här har samma innebörd som i Användarvillkoren, om inte annat anges.

1.ALLMÄNT
Genom att delta i en Tävling accepterar du att följa: (a) de särskilda tävlingsreglerna (b) de allmänna tävlingsreglerna (som kan ändras av oss från tid till annan), (c) Användarvillkoren, samt (d) alla våra beslut avseende en Tävling. Alla våra beslut är slutgiltiga och kan därmed inte ändras.

2.ÅLDERSGRÄNS, VEM KAN INTE DELTA MM
Om du är under 16 år, kommer vi att behöva din vårdnadshavares samtycke. Utan sådant samtycke kan du inte delta i Tävlingen.
Vi kan införa åldersgränser i våra Tävlingar.
Tävlingarna är inte öppna för anställda hos oss eller Närstående Bolag, deras närmast anhöriga, för sponsorer och/eller andra företag som bidragit med priser till en särskild Tävling.

3.PRISER
Eventuella priser är personliga och får inte säljas eller ges bort till någon annan person. Inget kontant alternativ kan erbjudas. Vi har rätt att byta ut ett pris mot ett annat med jämförbart värde. Mottagande av ett pris kan vara föremål för villkor som uppställs av tillverkare och leverantörer. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

4.RÄTT ATT TA EMOT PRIS
När det behövs kan vi meddela vinnaren (vinnaren innefattar även gäst som omfattas av pris) att han/hon, för att ha rätt att ta emot pris, måste underteckna ett dokument som säger att vinnaren (a) lovar att han/hon har rätt att ta emot priset, (b) befriar oss från allt ansvar för personskada och/eller annan skada, stöld eller förlust som inträffat i samband med Tävlingen eller på grund av ett pris, förutsatt att detta inte orsakats genom grov oaktsamhet eller uppsåt, samt (c) ger oss rätt att publicera vinnarens namn för annons- och publicitets syften utan rätt till ersättning.
 
Om vi meddelar vinnaren att sådant dokument behövs, måste vinnaren och den eventuella gästen underteckna varsitt dokument och skicka till oss inom fem (5) arbetsdagar från det att vinnaren blivit meddelad. Om vi inte har fått dokumentet/n inom tidsfristen, kan vinnaren diskvalificeras och en alternativ vinnare utses.

5.VILLKOR FÖR ATT TA EMOT PRIS, FUSK MM
För att få ta emot pris (eller del av ett pris) måste vinnaren följa tillämpliga lagar och föreskrifter, de allmänna tävlingsreglerna och eventuella särskilda regler för en tävling. Vinnaren ska betala alla försäkringar, skatter och utgifter oavsett om detta angivits särskilt i beskrivningen av priset eller inte.
Vi har rätt att diskvalificera deltagare och/eller vinnare som inte följt lag, de allmänna tävlingsreglerna, särskilda regler för en tävling, som fuskat eller om det föreligger sakliga skäl för diskvalifikation.

6.RESOR, INTYG
Om en resa ingår i ett pris ska vinnaren se till att han/hon har giltigt pass, visum och/eller annat nödvändigt resedokument. När priset kräver att resan ska ske på visst datum måste vinnaren kunna resa det datumet. Vi kan tyvärr inte erbjuda alternativt datum. Om vinnare är under 16 år måste vårdnadshavare följa med på resan. Om vinnaren är under 16 år och priset kräver att resan ska ske på datum som infaller under skolterminen ska vinnaren uppvisa skriftliga intyg från både klassföreståndare och vårdnadshavare angående vinnarens frånvaro från undervisning under den aktuella perioden. Om vinnaren får bestämma datumet är detta villkorat av tillgänglighet för resan och vi har rätt att bestämma en sista tid inom vilken priset måste ha utnyttjats.

7.RÄTTIGHETER
Om du deltar i en Tävling genom att skicka in kreativt material (såsom men inte begränsat till fotografier, teckningar och/eller animeringar) för publicering på vår Webbsida/vår(a) App(ar)/vår officiella Instagramsida och/eller skickas in genom SMS, ger du oss en oåterkallelig, global, evig, royaltyfri licens att använda det inskickade materialet såsom vi finner lämpligt. Du garanterar att du innehar samtliga rättigheter och/eller samtycken till sådant material för att kunna ge oss en sådan licens. Om du inte samtycker...

8.INFORMATION OM VINNARE
Vinnaren kommer att bli kontaktad per e-post eller telefon så snart som möjligt efter att tävlingen avgjorts. Vinnaren kommer även att tillkännages på vår Webbsida och/eller vår(a) App(ar). Namnpubliceringen kommer att raderas efter senast 30 dagar. 
 
9.ANSVAR
Vinnaren godkänner att vare sig vi, Närstående Bolag, våra anställda och/eller sponsorer har något ansvar för personskada och/eller annan skada, stöld eller förlust som inträffat i samband med någon Tävling eller på grund av ett pris (inklusive skada på eller förlust av själva priset i sig), förutsatt att det inte orsakats genom grov oaktsamhet eller uppsåt. Detta innebär bl.a. att vi inte har något ansvar gentemot Vinnaren om t.ex. ett pris går sönder, en resa blir inställd eller försenad, eller om ett pris i övrigt inte uppfyller förväntningarna.

10.POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Alla deltagares Personuppgifter kommer att behandlas enligt vår policy för behandling av personuppgifter. Personuppgiftspolicyn kan du läsa här.
I samband med Tävlingen kommer vi att använda Personuppgifter för att meddela vinnaren om vinsten och för att skicka vinnaren sitt pris. I det fall vinnarens Personuppgifter behöver behandlas på annat sätt än vad som anges i samtliga regler relaterade till Tävlingen (se Punkt 1 ovan), kommer vi att informera om det i förhand.
Så fort vinnaren är utsedd och kontaktad kommer vi att radera samtliga Personuppgifter till alla deltagare som varit med i tävlingen, men inte vunnit. Vinnarens Personuppgifter kommer att raderas när vinnaren har tagit del av sitt pris och, i förekommande fall, när vinsten är förbrukad (exempelvis om priset är en resa). Om vinnaren får ta med sig en gäst, gäller ovan även för gästens Personuppgifter. Om tävlingsbidraget är kreativt material förbehåller vi oss rätten att behålla personuppgifterna så länge vi kan komma att använda materialet.
Om Tävlingen arrangeras tillsammans med en samarbetspartner, kommer vi att överföra vinnarens och eventuell gästs Personuppgifter till denna part, med enda syfte att samarbetspartnern ska kunna skicka ut priset till vinnaren. Vi kommer i förhand informera om Tävlingen arrangeras i samarbete med en extern part. Vid överföring av Personuppgifter kommer vi att ålägga vår samarbetspartner att behandla Personuppgifterna med respekt och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.