ANVÄNDARVILLKOR
Dessa Villkor uppdaterades senast den 26 april 2017.
 
Dessa Villkor reglerar förhållandet mellan MTV och dig när du använder Tjänster och du måste därför läsa Villkoren innan du börjar använda våra Tjänster. Genom att använda våra Tjänster accepterar du att följa dessa Villkor och är medveten om att de kan ändras av oss. För vissa Tjänster och tävlingar är särskilda instruktioner och regler tillämpliga. Du ska även följa dessa om du använder sådana Tjänster och/eller deltar i sådana tävlingar. Om sådana instruktioner eller regler för särskilda tjänster/tävlingar skiljer sig från dessa Villkor ska det som anges i de särskilda instruktionerna/reglerna gälla. Dessa Villkor gäller så länge som du använder Webbsidan och du är bunden av dem även om ditt medlemskap, användande eller Tjänst avslutas.
 
1. DEFINITIONER
"Villkor" Dessa villkor inklusive den anslutna Policy för Behandling av Personuppgifter, våra Regler för Online/Mobil Tävlingar, "Information" Allt material som levereras av oss genom Webbsidan; "Registreringsformulär" Det formulär du ska fylla i för att få nyhetsbrev, delta i MTV:s onlinetävlingar, använda Tjänster och/eller registrera dig; "Personuppgifter" Information som kan hänföras till din person, exempelvis namn, adress, telefonnummer, födelsedatum (om nödvändigt), e-postadress eller annan information som gör det möjligt för andra att identifiera dig, som registreras av oss när en användare registrerar sig på Webbsidan, deltar i en online tävling eller använder en Tjänst; "Tjänst(er)" Den tjänst som tillhandahålls av oss eller från oss Närstående Bolag och som består av att vi förser dig med Information genom Webbsidan, med undantag från den så kallade "Music Shop" som regleras av särskilda villkor och regler; "vi", "oss", "vår" MTV Networks Europe, UK, 17-29 Hawley Crescent, London NW1 8TT, UK c/o VVIMN Nordic AB, Kungsbro strand 31, 112 26 Stockholm; "Webbsida" mtv.se, mtvsverige.se, mtvsverige.com och samtliga andra webbsidor som associeras med dessa webbsidor; "Eget Material" Material såsom videoklipp, foton, bilder, låtmaterial etc. som laddas upp av användare via Tjänsten; "Närstående bolag" Våra dotterbolag, närstående bolag, bolag i vilka vi har ett bestämmande inflytande, våra filialer och våra Moderbolag; "du, "dig" "din" avser dig som slutanvändare av Tjänsten.
 
2. TJÄNSTEN
Tjänsten erbjuds i befintligt skick och vi lämnar inte några garantier avseende Tjänsten och/eller den Information som tillhandahålls via Tjänsten, oavsett om den härrör från oss eller från tredje part.. Du accepterar att vi får uppdatera och ändra Tjänsten från tid till annan. Du accepterar att vi kan bestämma och ändra regler och begränsningar rörande Tjänsten och dess användning. Du accepterar också att vi inte har något ansvar för förseningar eller misslyckanden avseende t.ex. att lagra meddelanden eller annat material. Du förstår och accepterar även att (a) det är tekniskt omöjligt att tillhandahålla en felfri Tjänst samt att vi inte kan lova att göra det; (b) fel kan leda till att Tjänsten tillfälligt inte kan användas; (c) det material som du tar emot när du använder Tjänsten kan innehålla fel; och (d) att Tjänsten kan påverkas av omständigheter utanför vår kontroll. Trots att vi gör alla ansträngningar för att förhindra virus genom att se över materialet på Webbsidan rekommenderar vi att du använder anti-virus program på all Information och/eller material som du får via Tjänsten.
 
3. RÄTTIGHETER
Vi värnar starkt om immateriella rättigheter och kräver därmed att våra användare respekterar våra upphovsrätter, varumärken och övriga immateriella rättigheter liksom de immateriella rättigheter som tillkommer andra. Genom att använda Webbsidan accepterar du att vi tillhandahåller Information endast för ditt privata, icke-kommersiella bruk såsom en "streamad" tjänst. Informationen får inte användas för något annat syfte (exempelvis publicering, reproduktion, kopiering eller överföring till allmänheten). Du får inte själv eller genom att tillåta eller hjälpa tredje part, kopiera, reproducera, bearbeta, ladda ned, skicka, lagra (exempelvis på annan webbsida), distribuera, sända, överföra, kommersiellt exploatera eller på annat sätt använda Informationen sätt. Du får inte heller skapa ett derivativt verk eller att företa s.k. reverse engineering eller dekompilering eller på annat sätt försöka upptäcka källkod i Informationen eller kringgå tekniska skyddsåtgärder avseende Informationen. Du får inte heller sälja, vidarelicensiera, ladda ned till annan, låta någon få pant eller liknande rätt i Informationen eller på annat sätt överföra någon typ av rätt i Informationen. Obehörigt eller förbjudet användande av Tjänsten, Webbsidan eller dess material och innehåll kan leda till ansvar och/eller straffrättsligt åtal enligt lag. Vårt namn, våra bilder och logotyper samt bilder och logotyper som tillhör tredje part (inklusive deras tjänster och produkter) tillhör oss eller respektive tredje part och du har ingen rätt att använda dessa. Alla upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter som förekommer på Webbsidan (inklusive design, arrangemang och utseende och känsla, s.k. "look and feel") och allt material eller innehåll som är en del av Webbsidan ska ses som vår egendom, våra Närstående Bolags egendom eller våra licensgivares egendom. Om du har skickat eget material till oss behåller du äganderätten till detta och du kan fortsätta använda materialet utanför Webbsidan. Exempel på material som du kan komma att ge oss är video, ljud, stillbilder och konstverk, länkar, inbäddad data, information, mjukvara eller text. Genom att ge oss material så ger du oss en evig och global licens, utan rätt till ersättning, att använda och exploatera sådant material eller del av detta som vi anser lämpligt. Vi har även rätt att radera, modifiera, redigera eller på annat sätt handskas med material som du skickar till oss/Webbsidan som vi finner lämpligt. Du avstår även, i den utsträckningen gällande lag tillåter, från alla så kallade ideella rättigheter eller liknande rättigheter i sådant material.
 
4. ANVÄNDARES UPPFÖRANDE
Ditt användande av Webbsidan och Tjänsten ska ske i enlighet med gällande lagar och föreskrifter samt god "nätetikett". Du är ensam ansvarig för alla aktiviteter och fel i relation till ditt användande av Tjänsten. Du får inte använda Tjänsten: a) i ett olagligt syfte; b) på något sätt som stör, skadar eller leder till en mindre effektiv Tjänst; c) på något sätt som kan skada eller störa en annan användares dator; d) på något sätt som kan vara nedsättande, oanständigt, vulgärt eller obscent, pornografiskt, rasistiskt, etniskt stötande, skymfande eller i övrigt skapar irritation eller besvär (exempelvis genom uppladdning av material av angiven karaktär); e) för uppladdning eller överföring av datavirus, exempelvis s.k. timebombs, cancelbots, worms, trojan horses, eller spyware eller andra potentiellt skadliga datafiler, information eller program; f) som ett sätt att hota, förfölja, trakassera, utnyttja, diskriminera eller på annat sätt förolämpa andra användare eller för att samla, lagra, visa, reproducera eller ta del av kränka andras personuppgifter eller inkräkta i andras personliga integritet; g) på ett sätt som innebär en kränkning eller överträdelse av annan persons, firmas eller företags rättigheter, exempelvis till upphovsrätt eller sekretess; h) för kommersiella syften, exempelvis annonsering, kampanjer, publicitet, marknadsföring eller erbjudande av varor eller tjänster; i) för att skapa en falsk identitet med syftet att vilseleda andra om avsändarens identitet eller meddelandets ursprung, exempelvis genom att personifiera en anställd, chef eller värd hos oss eller annan användare; eller j) för uppladdning, överföring eller annat tillgängliggörande av adresserad eller otillåten reklam, kampanjmaterial, skräppost, spam, kedjebrev, pyramidspel eller andra oombedda meddelanden.
 
Vi kontrollerar inte innehållet av dina eller andras meddelanden på Tjänsten och garanterar därför inte kvalitén av sådant material. Genom att använda Tjänsten tar du risken för att bli utsatt för material som är stötande eller motbjudande. Vi bevakar eller granskar inte i allmänhet material som skickas från dig eller andra användare av Tjänsten genom Webbsidan. Du accepterar dock att vi alltid har rätt (men inte skyldighet) att övervaka eller granska sådant material och att vägra tillgång till eller flytta material som gjorts tillgängligt via Tjänsten eller Webbsidan.
 
5. UPPLADDNING AV EGET MATERIAL
Som användare av Tjänsten kan du ladda upp Eget Material där det indikerats på vår Webbsida. Du är själv ansvarig för ditt Eget Material och konsekvenserna av att ladda upp Eget Material vilket innebär att du själv kan ställas till svars för användandet av materialet inför t.ex. domstol.
 
I samband med att du laddar upp Eget Material försäkrar du att du äger eller har införskaffat tillräckliga licenser, rättigheter, godkännanden eller tillstånd att använda och/eller tillåta oss att använda all patent-, varumärkes-, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter i ditt Eget Material så att vi kan inkludera materialet i Tjänsten och på Webbsidorna.
 
Du behåller all äganderätt i ditt Eget Material men genom att ladda upp materialet på Webbsidorna har du givit oss en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, distribuera, ändra Eget Material utan territoriella begränsningar och utan ersättning till dig på våra Webbsidor och i vår affärsverksamhet vilket inkluderar marknadsföring och redistribution av alla våra Webbsidor i alla mediaformat och via alla olika mediekanaler. Licensen är evig och kan inte återkallas.
 
När du laddar upp Eget Material garanterar du att du inte laddar upp material som är upphovsrättsligt skyddat eller är exklusivt ägt av tredje man, såtillvida du inte är ägare av materialet eller har tillstånd från den rättmätiga ägaren till materialet att tillgängliggöra densamma samt att vi har rätt att licensiera densamma i enlighet med dessa användarvillkor.
 
Du förstår att innehållet i Eget Material inte återspeglar våra åsikter eller våra anställdas eller representanters åsikter och att vi inte tar ansvar för Eget Material eller för skada som uppkommer på grund av din uppladdning av Eget Material. Vi har rätt att vägra lägga upp eller ta ned redan upplagt Eget Material utan att meddela dig eller ange anledning för sådan nedtagning. Om du lägger upp Eget Material som visar sig vara olagligt, inkräktar på tredje mans rättigheter eller som vi finner stötande eller tvivelaktigt kommer vi att meddela dessa till relevanta personer eller myndigheter.
 
6. REGISTRERING OCH SÄKERHET
För att anmäla sig för och ta emot nyhetsbrev samt få tillgång till alla områden på Webbsidan måste du vara minst 16 år gammal och förse oss med korrekt information om dig själv enligt Registreringsformuläret. Om du är under 16 år, ber vi dig att inte använda Webbsidan eller Tjänsten. Du kan därefter bli ombedd att välja ett lösenord och ett användarnamn. Du ansvarar för att hemlighålla sådant lösenord och användarnamn och du ansvarar ensamt för alla aktiviteter som förekommer på ditt konto. Du ska (a) omedelbart meddela oss vid obehörigt användande av ditt konto eller annat säkerhetsöverskridande och (b) logga ut från ditt konto när du inte använder Tjänsten. Vi kan inte ansvara för förlust eller skada som uppkommer för dig eller annan på grund av att du inte uppfyller denna bestämmelse. Om du lämnar uppgift som inte är korrekt eller om vi har skälig anledning att misstänka att så är fallet, får vi stänga av eller begränsa ditt tillträde till de delar av Tjänsten som kräver registrering.
 
7. ANSVARSBEGRÄNSNING
Du accepterar att vi, förutom vid dödsfall eller personskada som uppkommer på grund av vår oaktsamhet, inte ansvarar gentemot dig eller annan för förlust eller skada som är hänförlig till eller på något sätt är förenat med dessa Villkor eller användandet av Tjänsten, Informationen eller Webbsidan. Denna ansvarsbegränsning omfattar alla typer av skador, direkta som indirekta (exempelvis inkomstbortfall eller förlust av företagsinformation).Vi ansvarar inte heller gentemot dig för felaktigheter eller förseningar i Tjänsten, exempelvis p.g.a. a) du har försett oss med felaktig information; b) du har raderat en del av en Tjänst eller; c) du inte följer instruktioner för användande av Tjänsten.
 
8. FÖRÄLDRARS ANSVAR
Alla våra användares - men i synnerhet barns - säkerhet och välstånd berör oss. Föräldrar som tillåter sina barn att ta del av Tjänsten bör övervaka och assistera dem. Tjänsten är skapad för att tilltala en bred publik. Vi vill påminna föräldrar om deras skyldighet, som vårdnadshavare, att övervaka sina barn och att de är ensamt ansvariga att avgöra om Tjänsten är lämpliga för deras barn eller inte. Se även här för vår information till föräldrar och vårt Föräldrasamtycke.
 
9. SKADESLÖSHETSFÖRBINDELSE
Om du skulle ha någon rätt eller krav mot en annan användare på grund av användning av Tjänsten ska sådan rätt, krav eller tvist föras oberoende av och utan anknytning till oss. Du ska även hålla oss skadelösa mot alla krav, skadestånd och kostnader som uppkommer på grund av att du inte följer dessa Villkor, gällande lag eller på grund av ditt (miss)bruk av Tjänsten, Webbsidan eller Informationen.
 
10. AVSTÄNGNING OCH UPPSÄGNING
Vi har rätt att omedelbart säga upp dessa Villkor och/eller stänga av ditt tillträde till Tjänsten om du inte följer dessa Villkor, handlar i strid med lag eller om vi stänger ner Tjänsten eller delar utav den.
 
11. TÄVLINGAR
Klicka här för att läsa våra allmänna tävlingsregler. När du deltar i en tävling kommer vi att göra dig uppmärksam på de särskilda regler eller restriktioner som gäller för just den tävlingen (om sådana finns), liksom våra allmänna tävlingsregler. De allmänna och särskilda tävlingsreglerna utgör del av dessa Villkor.
 
 
 
12. POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Klicka här för att läsa vår policy för behandling av Personuppgifter. Vår policy för behandling av Personuppgifter är en del av dessa Villkor och innehåller regler för hur vi behandlar Personuppgifter. Om du vill ställa frågor eller kommentera policyn hittar du kontaktuppgifter i vår policy för behandling av Personuppgifter.
 
13. ANDRA WEBBSIDOR
På Webbsidan kan det förekomma länkar till andra webbsidor som inte kontrolleras av oss. Dessa Villkor är endast tillämpliga på ditt användande av Webbsidan och Tjänsten. Vi är inte ansvariga för innehåll på andra webbsidor. Länkar till andra webbsidor innebär inte att vi går i god för eller bekräftar den webbsidan eller dess innehåll.
 
14. ÄNDRINGAR AV VILLKOR
Vi har rätt att ändra dessa Villkor från tid till annan vilket vi meddelar genom att i inledningen till dessa Villkor ange när de senast uppdaterats samt att där även ange de senaste förändringarna under tre (3) månader från det att respektive ändring skedde. Om du fortsätter använda Tjänsten efter att vi meddelat detta accepterar du de justerade Villkoren. Du ansvarar själv för att regelbundet kontrollera om Villkoren har ändrats. Om du inte accepterar ändringar av dessa Villkor ber vi dig att inte använda Tjänsten.
 
15. ÖVERLÅTELSE
Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till tredje part utan att vi skriftligen godkänt detta. Vi får överlåta dessa Villkor och dess rättigheter och skyldigheter till tredje part utan restriktioner.
 
16. LAGVAL OCH DOMSTOL
Webbsidan riktar sig till en svensk publik. Vi kan inte garantera att Webbsidan överrensstämmer med annat lands lagstiftning.
Svensk lag gäller för dessa Villkor. Tvist i anledning av dessa Villkor ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.